14 november 1923

Gero krijgt bezoek van Indische prinsen

Koningin Wilhelmina vierde in 1923 haar 25-jarig regeringsjubileum. Uit Nederlands Oost-Indië kwamen Maulana Sultan Mohamad Kasimoedin, sultan van Boeloengan (N.O. Borneo), pangerang Ario Soerjowidjojo, als vertegenwoordiger van zijn broer de sultan dan Djokjakarta, en pangeran Ario Hadi Negoro, prins van Solo, als vertegenwoordiger van de soesoehoenan van Soerakarta, om hun gelukwensen vergezeld van kostbare geschenken aan te bieden. Pangeran is het Maleise woord voor prins.

In hun gevolg reisden mee:

  1. Achmad Soelaiman, zoon van de sultan van Boeloengan,
  2. Nazoi, zoon van desultan van Boeloengan,
  3. Raden Mas Joedjono,
  4. Raden Sindoe Winangoen en
  5. Raden Toemenggoeng Soerjo Winoto


Door de regering waren aan het vorstelijk gezelschap als begeleider toegevoegd:

  1. G.J.Oudemans, oud-resident, aan de Pangeran van Djokjakarta en
  2. W.J.R.Zieck, assistent-resident te Kandangan (Borneo), aan de Sultan van Boeloengan.


Opgemerkt dient te worden dat de schrijfwijzen van de namen van de Indische personen en van de topografische namen heel wisselend is. Voor de namen van de sultan van Boeloengan en de prins van Solo is gekozen voor de schrijfwijzen zoals die in een Koninklijk besluit uit 1923 voorkomen en voor de andere namen de schrijfwijze in De Zeister Courant van 17 november 1923.

Deze Indische vorsten werden elk afzonderlijk door de koningin op Paleis Het Loo met groot ceremonieel in audiëntie ontvangen. De prinsen van Solo en van Djokjakarta op 20 augustus en de sultan van Boeloengan de volgende dag. In de dagen die daarop volgden woonden zij de feestelijkheden ter ere van haar regeringsjubileum bij.

Zij waren begin augustus al in Nederland en bleven tot het eind van het jaar. De sultan vertrok zelfs pas medio januari 1924 uit Nederland om na een bezoek aan enkele Europese landen de terugreis per schip te maken.

In hun verblijf dat ruim een half jaar heeft geduurd, hebben zij in wisselende samenstelling meerdere fabrieken en instellingen bezocht. Op 14 november 1923 brachten zij een bezoek aan de Gerofabriek aan de Bergweg in Zeist.